Výčet kurzů:


Klíčové kompetence vedoucí školní jídelny, jídelní lístky a spotřební koš
 
postupujeme Vám nabídku určenou vedoucím a ostatním pracovníkům školních jídelen, kteří v souladu se stávající platnou legislativou mají zájem o doplnění a prohloubení vzdělání v oblasti stravování ve školních jídelnách. Na základě Vašich podnětů jsme připravili celodenní školení:

„Klíčové kompetence vedoucí školní jídelny, jídelní lístky a spotřební koš“.

Školení se uskuteční v Praze dne 26. října 2016 (od 9:30 do 15:30 hod.) s následujícím obsahovým a časovým programem:

9:30 – 12:30: Klíčové kompetence vedoucí školní jídelny a management změny
   - Manažerská role vedoucí školní jídelny
   - Styl řízení ve školní jídelně, týmová práce ve ŠJ, motivace pracovníků ve ŠJ
   - Úspěšná strategie vedení ŠJ
   - Legislativa školního stravování
   - Podmínky školního stravování, doplňková činnost
   - Změna – její fáze a řízení, proč je nutná změna ve školní jídelně
   - Dětská obezita a školní stravování
12:30 – 13:00: polední přestávka
13:00 – 15:30: Jídelní lístky a spotřební koš dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování
   - Výživové normy, spotřební koš, alternativní stravování ve školní jídelně
   - Základní změny ve výživě
   - Doporučené dávky pro děti
   - Jídelní lístky – jak je sestavovat, jak postupovat podle nových trendů a doporučení
   - Diskuze (dotazy lze zaslat s přihláškou)

Lektorské zabezpečení obou školení paní Bc. Alenou Strosserovou, je zárukou vysoké odbornosti akce. 

Účastnický poplatek za školení činí 1.694,-- Kč včetně DPH (pro členy KEŠ, o.s. 1.420,-- Kč) zahrnuje studijní text a drobné občerstvení. 

Na základě závazné přihlášky obdržíte fakturu k úhradě účastnického poplatku a organizační pokyny k akci.

Na závěr každého školení přítomní obdrží osvědčení o absolvování.


Dokument s přihláškou ke stažení ZDE

   Cena: 1.694,- Kč
 Aktuální problémy v kontextu aplikace právních předpisů při řízení školy
 
Vážení přátelé, 

v souvislosti s letošní dlouho očekávanou změnou ve školském zákoně a dalšími legislativními změnami důležitými pro praxi řízení škol a školských zařízení, 
si Vás dovoluji pozvat na seminář:

„Aktuální problémy v kontextu aplikace právních předpisů při řízení školy“,

který se uskuteční v Praze dne 31. října 2016 (od 9:30 do 14:30 hod.).

Seminář je zaměřen na řešení vybraných problémů, a to průřezově z různých oblastí práva a je směrován výlučně na řešení skutečných situací existujících při řízení školy a školského zařízení. Akce je určená především ředitelům škol a školských zařízení, dalším vedoucím pracovníkům ve školství, specialistům na personální práci ve školství, odborným pracovníkům orgánů veřejné správy a pracovníkům České školní inspekce.

Obsah semináře:
- Řešení aktuálních problémů aplikace právních předpisů při řízení školy a školského zařízení (včetně zaslaných dotazů a námětů s Vaší přihláškou)
- Rozbor změn ve školském zákoně v důsledku přijaté novely
- Aktuální problémy školské legislativy včetně rozboru nejnovější judikatury
- Diskuse a zodpovězení dotazů

Účastníci semináře mohou předem zaslat dotazy, týkající se tématu semináře, kterým se bude lektor v rámci diskuse věnovat přednostně.

Lektorské zabezpečení: panem PhDr. Jiřím Valentou - vysoce erudovaným lektorem, který se řadu let zabývá profesionálním poradenstvím v oblasti řízení škol při aplikaci: školské legislativy, pracovněprávních předpisů, platových předpisů, občanskoprávních vztahů atd., je zárukou vysoké profesionální úrovně jak semináře, stejně tak i jeho studijního textu, který účastníci přednášky obdrží.

Účastnický poplatek 1.694,-- Kč (včetně DPH) zahrnuje studijní text a drobné občerstvení. Podrobné organizační pokyny a fakturu k uhrazení účastnického poplatku Vám zašleme na základě závazné přihlášky.


Dokument s přihláškou ke stažení ZDE

   Cena: 1.694,- Kč
 


 
Řídící kontrola ve veřejné správě
 
na základě Vašich požadavků jsme pro Vás připravili seminář zaměřený na problematiku právní úpravy a postupy zjišťování, zda jsou Vaše finanční operace v souladu s právními předpisy. Je nám potěšením, že Vám v rámci této akce můžeme představit paní Petronilu Gleichovou - kontrolorku a metodičku s dlouholetou praxí ve veřejné správě se zaměřením na školy a školská zařízení a nabídnout seminář:

„Řídící kontrola ve veřejné správě“.

Seminář se uskuteční dne 2. prosince 2016 v Praze od 9:30 hod. a je určen účetním škol a školských zařízení - příspěvkových organizací a jejich zřizovatelům. Ukončení se předpokládá do 14:30 hod.

Rámcový obsah semináře:
  I. Právní úprava
     - Zákony
     - Vyhlášky
     - Metodická doporučení
  II. Kontrolní systém v příspěvkových organizacích
     - Vymezení finanční kontroly
     - Organizační zabezpečení vnitřního kontrolního systému
     - Schvalovací postupy
     - Metody řídící kontroly
     - Dokumentace provádění řídící kontroly
  III. Analýza rizik
     - Co je riziko
     - Analýza rizik
     - Přehled rizikových míst
  IV. Interní směrnice
     - Metoda tvorby řídících aktů

Účastnický poplatek 1.250,-- Kč pro členy KEŠ, o.s., (1.550,-- Kč pro ostatní) Vám bude fakturován na základě závazné přihlášky. 

Lektorské zabezpečení paní Petronilou Gleichovou, která od roku 2002 vykonává veřejnoprávní kontrolu hospodaření příspěvkových organizací, je zárukou vysoké odbornosti přednášky. 
Dokument s přihláškou ke stažení ZDE

   Cena: 1.250,- Kč
 Registr smluv v kontextu podmínek škol a školských zařízení
 
jednou z mnoha aktuálních povinností, které se mimo jiné týkají škol a školských zařízení, je náročná problematika registru smluv a proto Vám nabízíme seminář se zaměřením na:

„Registr smluv v kontextu podmínek škol a školských zařízení“,

který se uskuteční v Praze dne 12. ledna 2017 (od 9:30 do 13:00 hod.).

Obsah semináře:
- Předmět právní úpravy zákona č. 340/2015 Sb.
- Účinnost zákona v provázanosti na smlouvy uzavřené před účinností zákona o registru smluv
- Povinně uveřejňované dokumenty
- Výjimky z povinnosti uveřejnění
- Lhůty pro uveřejnění
- Způsoby a následky uveřejnění
- Sankce za neuveřejnění, zrušení smlouvy
- Zákon o registru smluv v kontextu jiných právních úprav a povinností uveřejňování smluv

Lektorské zabezpečení: 
Mgr. Martin Pelikán, působí jako samostatný advokát a v rámci své praxe se zabývá především komplexním právním poradenstvím v oblasti smluvního práva podle nového občanského zákoníku a JUDr. Andrea Pelikánová Schelle, LL.M., MBA, právnička v oblasti veřejných zakázek, a to jednak v rámci přezkumné a dohledové činnosti na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, tak i v rámci advokátní praxe. V rámci působení na ÚOHS prošla celou řadou funkcí včetně řízení druhé instance a předsednictví v rozkladových komisích pro veřejné zakázky, jakož i zastupování na evropském poli v rámci předsednictví ČR a v Radě EU. 
Erudovanost lektorů je zárukou vysoké odborné úrovně nabízeného školení.

Účastnický poplatek činí 1.250,-- Kč (pro členy KEŠ, o.s., 1.100,-- Kč) a bude Vám fakturován na základě závazné přihlášky.

Dokument s přihláškou ke stažení ZDE

   Cena: 1.250,- Kč